"بینش پژوهان تصویر آینده"


موسسه فرهنگی، هنری بینش پژوهان تصویر آینده، در دی ماه سال 1395 تحت شماره ثبت 3254 با شناختی متفاوت از نیازهای آموزشی در بازار با رویکردی جدید آغاز به فعالیت کرده است. ما بر این باوریم که هر آموزشی، آموزش نیست! در دنیای پرسرعت امروزی، آموزشهای تکراری و بی هدف وقت ارزشمند افراد را به سرقت می برد! دوره های آموزشی با عناوین پرطمطراق ولی خالی از محتوای ارزشمند، اکثر افراد جامعه را بدبین کرده است! و در نهایت ما مانده ایم با هزینه های هنگفت و ذهنی پر از ابهام!

اطلاعات بیشتر درباره موسسه فرهنگی، هنری بینش پژوهان تصویر آینده


معرفی بینش پژوهان