قرارداد بین طرفین

قوانین و مقررات آموزشی

1-دارا بودن شرایط پیش نیاز لازم جهت شرکت دردوره ها الزامی است و در صورت ایجاد مشکل در فرآیند یادگیری فرد و یا ایجاد مشکل در کلاس، از ادامه حضور فرد در دوره جلوگیری به عمل خواهد آمد.

2-غیبت بیش از 4/1 دوره منجر به حذف از لیست دوره و عدم صدور گواهینامه می گردد.

3-درصورت غیبت در جلسه آزمون پایان دوره، نمره صفر برای آن آزمون درج گردیده و گواهینامه پایان دوره صادر نخواهد گردید.

4-درصورت مخدوش بودن فرم ثبت نام ، هرگونه مسئولیتی در رابطه با مندرجات نادرست گواهینامه صادر شده به عهده فرد بوده و چنانچه درخواست صدور گواهینامه مجدد داده شود، هزینه آن دریافت خواهد شد.

5-ارسال عکس از طریق سایت موسسه جهت صدور گواهینامه الزامی می باشد.

6-رعایت کلیه شئونات اخلاقی و انضباطی محیط آموزشی الزامی می باشد.

7-درصورتی که شرکت کننده در دوره ، کلیه شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در دوره ها را رعایت نماید و در پایان دوره امتیاز قبولی مورد نظر را کسب کند، گواهینامه دوره برای وی صادر خواهد شد.

8-گواهینامه المثنی صادر نخواهد شد ، لطفا در حفظ و نگهداری گواهینامه صادر شده کوشا باشید.

تبصره: در سمینارها حضور فرد تا پایان وقت سمینار الزامی است. در غیر این صورت گواهینامه صادر نخواهد شد.

شرایط انصراف و استرداد  شهریه :

1-درصورت اعلام انصراف از شرکت در دوره ، تا 10 روز قبل از شروع کلاس 100 درصد مسترد میگردد.

2-پس از شروع دوره، با توجه به برنامه ریزی آموزشی انجام شده و تعهد به تشکیل دوره، وجهی مسترد نخواهد شد.

3-پس از ثبت نام، تغییر روز، ساعت کلاس و یا انتقال به دوره آینده به هیچ وجه میسر نمی باشد.

4-در صورتی که موسسه به هر دلیل دوره را تشکیل ندهد، کل شهریه مسترد می گردد.

5-در صورتی که موسسه به علت مشکلات اخلاقی و انضباطی مانع حضور شرکت کننده ای در دوره گردد، هیچ وجهی به وی مسترد نمی گردد.

6-درصورتی که شرکت کننده در دوره بدون داشتن پیش نیازدردوره حضوریابدو این امر باعث ایجاد مشکل در یادگیری خود و دیگران شود، به نحوه که اخلال درروند یادگیری شرکت کنندگان را باعث شود از ادامه حضور او در دوره جلوگیری شده و وجهی به وی پرداخت نخواهد شد.