بینش پژوهان تصویر آینده

موسسه فرهنگی و هنری

موسسه فرهنگی، هنری بینش پژوهان تصویر آینده، در دی ماه سال 1395 تحت شماره ثبت 3254 با شناختی متفاوت از نیازهای آموزشی در بازار با رویکردی جدید آغاز به فعالیت کرده است. ما بر این باوریم که هر آموزشی، آموزش نیست! در دنیای پرسرعت امروزی، آموزشهای تکراری و بی هدف وقت ارزشمند افراد را به سرقت می برد! دوره های آموزشی با عناوین پرطمطراق ولی خالی از محتوای ارزشمند، اکثر افراد جامعه را بدبین کرده است! و در نهایت ما مانده ایم با هزینه های هنگفت و ذهنی پر از ابهام!


بر آنیم تا با شناخت این دغدغه ها و بررسی نیازهای اساسی حوزه آموزش با حداقل هزینه بیشترین کارایی و بهره وری را به کارگاه ها، سمینارها و دوره های آموزشی بیفزاییم.

چشم انداز، مأموریت و ارزشها


- چشم انداز (Vision) : در سالهای آتی اثرگذارترین و کاربردی ترین دوره های آموزشی تخصصی توسط بینش پژوهان ارائه شده و سرفصلها و روشهای ما، به عنوان مرجع اصلی آموزش شناخته خواهد شد.

- چشم انداز (Vision) : در سالهای آتی اثرگذارترین و کاربردی ترین دوره های آموزشی تخصصی توسط بینش پژوهان ارائه شده و سرفصلها و روشهای ما، به عنوان مرجع اصلی آموزش شناخته خواهد شد.

- رسالت (Mission): بینش پژوهان تصویر آینده برآن است تا با ارتقاء اساسی کیفیت صنعت آموزشهای تخصصی به توانمندسازی فراگیران پرداخته و نگرش جدید و هدفمندی را در این حوزه معرفی و عرضه نماید.

- ارزشهای بنیادین (Values) : بینش پژوهان می کوشد تا موارد  روبرو را سرلوحه کار و عمل خود قرار دهد:

o شناخت نیازهای اساسی فراگیران در بازار؛o اولویت دادن و ارجح دانستن نیازهای فراگیران؛o بروز رسانی دائمی دوره ها و سرفصل ها منطبق بر آخرین استاندارها و آموزه های جهانی؛o ایجاد تعادل بین هزینه های برگزاری دوره و توانمندیهای مالی فراگیران؛