🌐💻 کارگاه آنلاین

اگر برای هر رویدادی در آینده پیش بینی های لازم را انجام ندهیم، آن رویداد تبدیل به بحران خواهد شد. اگر امروز این واژه را زیاد می شنویم به این دلیل است که به زعم پیتر دراکر «ما می خواهیم با منطق و ابزار دیروز به مقابله با رویدادهای آینده برویم که به سرعت نور در حال تغییرند!»
در این کارگاه استراتژی هایی برای شناسایی بحران ها و نحوه تطبیق پذیر ساختن کسب و کارها با این شرایط آموزش داده خواهد شد.

 

+سرفصل های دوره:

- تعاریف بحران و آشوب
- شرکت ها در شرایط بحران و آشوب
- شناخت بحران، بحران سازها و عوامل بحران ساز
- عکس العمل های اولیه با بحران در شرایط مکانی و زمانی مختلف در شرکت ها
- استراتژی های مواجهه، اقدامات و باید ها و نبایدها
- برنامه ریزی و پیش بینی، مدیریت سناریو
- اتاق و سازمان مدیریت بحران
- نقش های سازمانی و مسئولیت های واحدها
- سایر اقدامات و برنامه ها
- تمرین عملی

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟