درسگفتار در ستایش مرگ همراه با برنامه دیسک در سینما  با موضوع تحلیل و بررسی فیلم "جهان با من برقص"

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟