🌐💻 کارگاه آنلاین

همه ما فروشنده ایم:
دستفروش جورابش را می‌فروشد
معلم دانشش را
پدر و مادر نصیحت‌هایشان را
شرکت، محصول و برندش را
کسی که در جلسه مصاحبه شغلی شرکت می‌کند، رزومه‌اش را
و حتی به تعبیری، یک ملت، فرهنگ و تمدنش را می‌فروشد و عرضه می‌کند!

به جرأت می توان ادعا کرد که فروش، مهارتی است که هر کس در آن ضعیف باشد، بعید است بتواند فرصت های رشد قابل توجهی را در هر جامعه ای تجربه کند!
در این کارگاه به مهمترین زوایای این دانش مفید و کاربردی پرداخته خواهد شد!
 

+ سرفصل های دوره:

- تعریف فروش
- ارتباط فروش و بازاریابی
- فروشندگی شخصی 
- اهرم های فروش
- دانش فروش
- روشهای ارتباطی فروش شخصی
- قوانین فروشندگی شخصی

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟